Menu sluiten
Sensor systemen Sensor systemen Procestechniek Procestechniek
Procestechniek (1623 treffers) Alle laten zien
Drukmeettechniek Drukmeettechniek Stromingsmeettechniek Stromingsmeettechniek Niveaumeettechniek Niveaumeettechniek Temperatuur- en vochtigheidsmeettechniek Temperatuur- en vochtigheidsmeettechniek Procesanalyse Procesanalyse Procesbewaking Procesbewaking Systeemcomponenten Systeemcomponenten
Besturingstechnologie Besturingstechnologie
Besturingstechnologie (234 treffers) Alle laten zien
LOGO! besturingen LOGO! besturingen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI bedienpanels HMI bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (24 treffers) Alle laten zien
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link programmeertool IO-Link programmeertool
IoT-componenten IoT-componenten
IoT-componenten (12 treffers) Alle laten zien
IoT-gateways IoT-gateways
Besturingsonderdelen Besturingsonderdelen
Besturingsonderdelen (25 treffers) Alle laten zien
USB industriële geheugensticks USB industriële geheugensticks Programmeersoftware Programmeersoftware
Veiligheidstechnologie Veiligheidstechnologie
Veiligheidstechnologie (639 treffers) Alle laten zien
Veiligheidssensoren Veiligheidssensoren Veiligheidsschakelapparatuur Veiligheidsschakelapparatuur Veiligheidsbesturingen Veiligheidsbesturingen Vergrendelingen Vergrendelingen Veiligheidsinvoerapparaten Veiligheidsinvoerapparaten Veilige aandrijftechniek Veilige aandrijftechniek
Industriële communicatie techniek Industriële communicatie techniek Meet en regel techniek Meet en regel techniek Procesweergaven / tellers Procesweergaven / tellers Schakeltechniek Schakeltechniek Beschermingstechnologie Beschermingstechnologie Aandrijftechniek Aandrijftechniek Schakelkasten Schakelkasten Industrieverlichting Industrieverlichting Verbindingstechniek Verbindingstechniek Stroomvoorziening Stroomvoorziening Gereedschappen Gereedschappen Automation24 Promoartikel Automation24 Promoartikel SALE SALE
SALE (2 treffers) Alle laten zien
Uitverkoop Uitverkoop
Uitverkoop (2 treffers) Alle laten zien
SALE - Programmeersoftware SALE - Programmeersoftware
0 Winkelwagen
0,00
Artikel in de winkelwagen 0

Uw winkelwagen is op dit moment leeg.

Uitslag ()

Algemene voorwaarden

Algemene levervoorwaarden

I. Algemene bepalingen

1. Voor de rechtsverhoudingen tussen leverancier en afnemer, in samenhang met goederen en/of diensten van de leverancier(vanaf nu goederen) gelden uitsluiten deze algemene levervoorwaarden. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk afgewezen. Andere of afwijkende voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door de leverancier zijn aanvaard. Voor de omvang van de leveringen is een beiderzijdse overeenkomst bindend.

2. Van alle offertes, tekeningen en andere documenten (vanaf nu documenten) blijven de intellectuele- en industriële eigendomsrechten waaronder het auteursrecht en het databankenrecht, met betrekking tot de te leveren producten, diensten en/of de websites bij Automation24, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is de afnemer niet toegestaan om de documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier aan derden ter hand te stellen. Lid 1 en 2 zijn van toepassing op documenten van de leverancier, deze mogen echter aan derden ter beschikking gesteld worden indien een levering heeft plaatsgevonden.

3. Aan standaard-software en firmware heeft de afnemer het niet uitsluitende recht tot gebruik van de goederen, op de overeen gekomen apparatuur. De afnemer mag zonder toestemming een veiligheidskopie maken.

4. Automation24 behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of naleveringen zijn geen extra kosten verbonden.

5. De term "vorderingen tot schadevergoeding" in deze algemene leveringsvoorwaarden omvat ook vorderingen tot terugbetaling van vergeefse kosten.

II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. Alle prijzen zijn inclusief de kosten van verpakking, exclusief btw bij zakelijke klanten en inclusief btw bij particuliere klanten.

2. Indien de leverancier de montage in opdracht genomen heeft dan draagt de afnemer hiervoor alle hierbij ontstane kosten( tenzij anders overeen gekomen).

3. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

4. De afnemer mag de vorderingen van Automation24 uitsluitend verrekenen met eventuele tegenvorderingen indien deze wettelijk vast gesteld zijn.

III. Eigendomsvoorbehoud

1. Automation24 behoud zich de eigendom van alle aan de afnemer (af)geleverde en af te leveren artikelen tot het tijdstip waarop de afnemer al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien de hoogte van het onderpand dat de leverancier heeft meer dan 20% boven de totale vordering ligt, kan op wens van de afnemer, dit deel worden vrijgegeven, het is aan de leverancier de keuze welk deel vrijgegeven wordt.

2. Zolang op de geleverde artikelen een eigendomsvoorbehoud rust, kan de afnemer de artikelen niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

3. Ingeval dat de afnemer de aan Automation24 toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt de medecontractant alle schuldvorderingen aan Automation24 over die voorkomen uit deze herverkoop. Ingeval dat de afnemer de aan Automation24 toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt zonder dat hiervoor een enkele prijs overeen gekomen is, draagt de afnemer het deel van schuldvorderingen aan Automation24 af over die voorkomen uit deze herverkoop.

4.

a) Het is de afnemer toegestaan de goederen verder te verwerken. Dit gebeurt in naam van de leverancier, de afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen. Het nieuwe goed wordt beschouwd als gereserveerd goed.

b) Hierdoor wijzigt het eigendomsvoorbehoud niet, maar ontstaat er een deeleigendom aan het nieuw ontstane goed. Het nieuwe goed wordt beschouwd als gereserveerd goed.

c) De regeling met betrekking tot de verpanding van de vordering volgens nummer 3 is ook van toepassing op het nieuwe goed. Deze is van toepassing op het deeleigendom van het nieuw ontstane goed.

d) Ingeval de afnemer de aan Automation24 toebehorende goederen aan roerende of onroerende goederen verbindt zonder dat hiervoor een enkele prijs overeen gekomen is, draagt de afnemer het deel van schuldvorderingen aan Automation24 af over die voorkomen uit deze herverkoop.

5. Tot nader order heeft de koper het recht om toegewezen claims op te nemen bij de doorverkoop. Ingeval van goede reden, in het bijzonder wanbetaling, faillissement, protest van facturen of gerechtvaardigde indicaties van overmatige schuldenlast of dreigende surseance van betaling, heeft de leverancier het recht om de machtiging tot automatische incasso van de klant in te trekken. Bovendien kan de leverancier, na voorafgaande waarschuwing, de toekenning van de zekerheid bekendmaken, de toegewezen claims gebruiken en de openbaarmaking van de overdracht door de klant aan de klant eisen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om Automation24 daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De gebruiker heeft de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichting ter afgifte van de zaken, waaronder bijvoorbeeld worden begrepen documenten, op te schorten totdat de klant alle vorderingen van gebruiker heeft betaald.

7. Ingeval van plichtsverzuim door de koper, met name in geval van niet-betaling, heeft de leverancier het recht om de overeenkomst te herroepen na het niet-behalen van een redelijke termijn die de koper naast de teruggave heeft gesteld; de wettelijke bepalingen over de mogelijkheid om een deadline vast te stellen, blijven ongewijzigd. De klant is verplicht het onderpand af te geven. De ontbinding of bewering van het eigendomsvoorbehoud of de inbeslagneming van de voorbehouden goederen door de leverancier houdt geen intrekking van het contract in, tenzij de leverancier dit uitdrukkelijk heeft vermeld.

IV. Levertijden; Vertraging

1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de afnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd,wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. dit is niet van toepassing als de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging.

2. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de afnemer op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

a) Overmacht b) Mobilisatie, oorlog, terreur, volksopstand, of soortgelijke gebeurtenissen (bijv. b. staking of uitsluiting),

b) Virussen en andere aanvallen door derden op het IT-systeem van de leverancier, voor zover deze werden uitgevoerd ondanks de gebruikelijke zorg die is besteed aan beschermende maatregelen,

c) Obstakels als gevolg van Duitse, Amerikaanse en andere toepasselijke nationale, EU- of internationale voorschriften van buitenlandse handelswetgeving of vanwege andere omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, of

d) Indien de levering niet op tijd of op regelmatige basis aan de leverancier wordt uitgevoerd, worden de termijnen op passende wijze verlengd.

3. Indien de leverancier in verzuim is, kan de klant - indien hij geloofwaardig kan bewijzen dat hij schade heeft geleden - een compensatie ontvangen voor elke voltooide week van verzuim van 0,5%, maar niet meer dan 5% van de prijs van het deel van de zendingen die vanwege de vertraging niet doelmatig konden worden gebruikt.

4. Beide vorderingen tot schadevergoeding van de klant als gevolg van vertraging van de levering, evenals vorderingen tot schadevergoeding in plaats van de prestaties, die de in nr.. 3, zijn uitgesloten in alle gevallen van uitgestelde levering, zelfs na het verstrijken van een door de leverancier gestelde leveringstermijn. Dit is niet van toepassing in geval van opzet, grove nalatigheid of letsel aan leven, ledemaat of gezondheid. De klant kan zich alleen binnen het kader van de wettelijke bepalingen terugtrekken uit het contract voor zover de vertraging in de levering de verantwoordelijkheid van de leverancier is. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de klant houdt geen verband met bovenstaande voorschriften.

5. De koper is verplicht om op verzoek van de leverancier binnen een redelijke termijn te verklaren of hij zich terugtrekt uit de overeenkomst vanwege de vertraging in de levering of aandringt op de levering.

6. Indien de verzending of levering op verzoek van de koper met meer dan een maand na kennisgeving van de bereidheid tot verzending wordt vertraagd, kan de koper opslagkosten in rekening worden gebracht ter hoogte van 0,5% van de prijs van de goederen voor elke begonnen extra maand, tot een maximum van 5%, Het bewijs van hogere of lagere opslagkosten blijft voor de contractpartijen.

V. Overdracht van risico

1. Als de koper een ondernemer is, wordt het risico ook als volgt overgedragen aan de koper:

a) in het geval van levering zonder montage of assemblage, als het voor verzending is gebracht of is opgehaald. Op verzoek en op kosten van de klant is de levering door de leverancier verzekerd tegen de gebruikelijke transportrisico's;

b) bij levering met installatie of montage op de dag van aanvaarding in eigen beheer of, indien overeengekomen, na succesvolle proefneming.

2. Indien de verzending, de levering, het begin, de implementatie van de installatie of montage, de overname in eigen exploitatie of proefbedrijf wordt vertraagd om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is of indien de koper om enige andere reden in gebreke blijft, gaat het risico over op de koper over.

VI. Installatie en montage

Voor installatie en montage gelden, indien niets anders overeen gekomen volgende bepalingen:

1. De klant neemt voor zijn rekening overnemen dat:

a) Alle nevenactiviteiten, bouwwerkzaamheden en andere externe activiteiten, inclusief het nodige gespecialiseerde en ondersteunende personeel, bouwmaterialen en gereedschap,

b) De grondstoffen en materialen die nodig zijn voor montage en inbedrijfstelling, zoals steigers, takels en andere uitrusting, brandstoffen en smeermiddelen;

c) Energie en water op het moment van gebruik, inclusief aansluitingen, verwarming en verlichting,

d) Op de installatielocatie voor de opslag van de machineonderdelen, uitrusting, materialen, gereedschappen, enz., voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare kamers en werk- en recreatiekamers geschikt voor het installatiepersoneel, inclusief de omstandigheden van geschikte sanitaire voorzieningen; bovendien moet de klant, om het bezit van de leverancier en het installatiepersoneel ter plaatse te beschermen, de maatregelen nemen die hij zou nemen om zijn eigendommen te beschermen,

e) Beschermende kleding en beschermende uitrusting vereist als gevolg van speciale omstandigheden van de installatieplaats. Voordat de montage begint, moet de koper de vereiste informatie over de locatie van verborgen elektriciteit-, gas- en water-leidingen of soortgelijke installaties, evenals de noodzakelijke structurele gegevens beschikbaar zijn.

2. Voor begin van de installatie of montage moeten de apparatuur en voorwerpen die nodig zijn voor het begin van de werkzaamheden zich op het installatie- of verzamelpunt bevinden en moeten alle voorbereidende werkzaamheden zijn verlopen tot het punt waarop de montage of installatie begint zoals overeengekomen en zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. Toegangswegen en de installatie of montage site moeten zijn geëgaliseerd en ontruimd.

3. Als de installatie, montage of inbedrijfstelling wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, draagt de klant de kosten van de wachttijd en eventuele extra reizen die door de leverancier of het montagepersoneel in passende mate worden verlangd.

4. De besteller moet de leverancier van de duur van de werktijd van het montagepersoneel evenals de voltooiing van de installatie, montage of inbedrijfstelling direct informeren.

5. Als de leverancier de acceptatie van de levering na voltooiing eist, moet de besteller deze binnen twee weken bevestigen. De acceptatie is gelijk te beschouwen met het verstrijken van de periode van twee weken verstrijkt of als de levering - mogelijk na het afronden van een overeengekomen testfase - in gebruik is genomen.

VII. Ontvangst

De klant mag de ontvangst van leveringen niet weigeren als gevolg van onbeduidende gebreken.

VIII. Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Dit betekent dat u het recht hebt om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een van van u aangewezen persoon, niet zijnde de vervoerder, die de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht aan ons(Automation24 GmbH, Hinsbecker Löh 10, D-45257 Essen) te sturen. Dit kan per telefoon onder +49 201 5231300; telefaxnummer: +49 201 52313029 of E-mail: info@automation24.nl. Vermeldt u svp ten allen tijde uw ordernummer én naam zodat wij dit snel voor u kunnen verwerken. U vindt het herroepingsformulier hier: https://media.automation24.com/shopsystem/downloads/Herroepingssformulier_Automation24.pdf Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.

Wilt u gebruik maken van het wettelijke herroepingsrecht binnen 14 dagen, dan is het voldoende ons dit binnen deze termijn mede te delen.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Hierdoor ontstaan geen kosten

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. 1) Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking en slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. 2) U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikelen die voor uw aankoop individueel zijn geconfigureerd, vervaardigd of op lengte zijn gesneden, evenals allerlei diensten, zijn uitgesloten van herroeping en omruiling.Voor artikelen in de categorie veiligheidstechnologie en software is retourneren alleen in ongeopende staat mogelijk.

IX. Gebreken

Voor materiële gebreken is de leverancier als volgt aansprakelijk:

1. Alle onderdelen of diensten worden kosteloos gerepareerd, opnieuw afgeleverd of opnieuw afgeleverd, naar goeddunken van de leverancier, op voorwaarde dat de oorzaak al aanwezig was op het moment van de overdracht van het risico.

2. Claims voor aanvullende prestaties verjaren 12 maanden na levering; Hetzelfde geldt voor reductie van de koopsom, of terug treden van de koopovereenkomst. Deze periode is niet van toepassing indien de overeenkomst volgens §§ 438 Abs. 1Nr. 2 (gebouwen en goederen voor gebouwen), 445b (beperking van regresclaims) en 634a Abs. 1 Nr. 2 (constructiefouten) de wet schrijft langere perioden voor, met opzet, kwaadwillige verzwijging van het gebrek en met niet-naleving van een garantievoorwaarde. De wettelijke voorschriften met betrekking tot expiratie-inhibitie, inhibitie en nieuw begin van de deadlines blijven onaangetast.

3. Klachten van de klant moeten onmiddellijk schriftelijk worden ingediend.

4. In het geval van klachten kunnen betalingen van de klant worden ingehouden, in een mate die in redelijke verhouding staat tot de materiële gebreken die zich hebben voorgedaan. De besteller kan alleen betalingen inhouden als een kennisgeving van een gebrek wordt aangevoerd, en deze onbetwist zijn. Een recht van retentie van de koper bestaat niet als zijn garantieclaims verjaard zijn. Indien de melding van het gebrek ten onrechte is gedaan, heeft de leverancier het recht om vergoeding te eisen voor de gemaakte kosten.

5. Aan de leverancier moet de mogelijkheid worden geboden om binnen een redelijke termijn aanvullend te presteren.

6. Indien de aanvullende uitvoering niet lukt, kan de klant - onverminderd enige vordering tot schadevergoeding volgens art. 10 - zich terugtrekken uit het contract of de koopsom reduceren.

7. Claims voor gebreken bestaan niet bij onbeduidende afwijkingen van de afgesproken kwaliteit, met een onbeduidende verslechtering van de bruikbaarheid, met natuurlijke slijtage of schade na de overdracht van risico's als gevolg van een gebrekkige of nalatige behandeling, overmatig gebruik, ongeschikte apparatuur, slechte constructie, ongeschikte grond of als gevolg van speciale externe invloeden ontstaan, die niet vereist zijn in het contract, evenals niet-reproduceerbare softwarefouten. Indien wijzigingen of reparaties door de koper of door derden niet correct worden uitgevoerd, zijn er geen aanspraken op tekortkomingen en daaruit voortvloeiende gevolgen.

8. Claims van de koper voor de kosten die nodig zijn voor aanvullende prestaties, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de kosten toenemen omdat het object van de levering vervolgens is verplaatst naar een andere locatie dan het kantoor van de koper. tenzij de zending voldoet aan het bedoelde gebruik.

9. Aanspraken op verhaal van de koper tegen de leverancier in overeenstemming met § 445a BGB (verhaal van de verkoper) bestaan slechts voor zover de koper geen overeenkomsten met zijn koper heeft gesloten buiten de wettelijke vorderingen wegens gebreken. Voor de omvang van de regresvordering van de besteller tegenover de leverancier in overeenstemming met § 445b para. 2 BGB volgens nr. 8

10. Schadeclaims van de klant wegens een materieel gebrek zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing op frauduleuze verzwijging van het gebrek, niet-naleving van een kwaliteitsgarantie, letsel aan leven, ledemaat of gezondheid en opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de leverancier. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de klant houdt geen verband met bovenstaande voorschriften. Verder of anders als in artikel VII geregelde claims van de koper voor gebreken zijn uitgesloten.

X. Intellectuele eigendomsrechten, juridisch defect

1. Tenzij anders overeengekomen, is de leverancier alleen verplicht om te leveren in het land van de plaats van levering vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hieronder: eigendomsrechten) Als een derde partij gerechtvaardigde claims tegen de klant doet vanwege de schending van industriële eigendomsrechten als gevolg van leveringen door de leverancier in overeenstemming met het contract, is de leverancier aansprakelijk jegens de klant in het kader van art. VIII Nr. 2 specifieke deadline als volgt:

a) De leverancier verkrijgt op eigen kosten een gebruiksrecht voor de betreffende leveringen, wijzigt deze zodanig dat het eigendomsrecht niet wordt geschonden, of ingewisseld. Indien dit tegen redelijke voorwaarden niet mogelijk is voor de Leverancier, heeft de Koper recht op het wettelijk herroepingsrecht of reductie van de koopsom.

b) De verplichting van de leverancier om schadevergoeding te betalen wordt geregeld door art. XII.

c) De bovenvermelde verplichtingen van de leverancier bestaan alleen voor zover de koper de leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van de claims die de derde partij schriftelijk heeft gedaan, een inbreuk niet erkent en de leverancier alle verdedigingsmaatregelen en schikkingsonderhandelingen voorbehoudt. Als de klant het gebruik van de levering opschort wegens beperkende of andere belangrijke redenen, is hij verplicht om de derde te informeren dat de stopzetting van het gebruik geen erkenning is van een inbreuk op eigendomsrechten.

2. Vorderingen van de koper zijn uitgesloten voor zover hij verantwoordelijk is voor inbreuk op eigendomsrechten.

3. Aanspraken van de koper zijn ook uitgesloten als de inbreuk op eigendomsrechten wordt veroorzaakt door speciale eisen van de koper, door een aanvraag die niet kan worden voorzien door de leverancier of door de koper die de bestelling wijzigt of gebruikt samen met producten die niet door de leverancier zijn geleverd.

4. In het geval van inbreuken op eigendomsrechten zijn van toepassing de bepalingen van Art. VIII Nr. 4, 5 en 9

5. In geval van andere wettelijke gebreken, de bepalingen van Art. VIII.

6. Verder of anders als artikel IX. gereguleerde claims van de koper tegen de leverancier en zijn plaatsvervangende agenten als gevolg van een juridisch gebrek zijn uitgesloten.

XI. Voorwaardelijke prestaties

1. De uitvoering van dit contract is afhankelijk van het feit dat er geen belemmeringen zijn die te wijten zijn aan Duitse, VS of anderszins toepasselijke, EU- of internationale regels van buitenlandse handelswetgeving of enige embargo's of andere sancties.

2. De koper verstrekt alle informatie en documenten die nodig zijn voor de export en import van de goederen.

XII. Onmogelijkheid van prestaties; Aanpassing van contract

1. Indien de levering onmogelijk is, heeft de koper het recht om schadevergoeding te eisen, tenzij de leverancier niet verantwoordelijk is voor de onmogelijkheid. De schadevordering van de koper is echter beperkt tot 10% van de waarde van het deel van de levering dat wegens de onmogelijkheid niet doelmatig kan worden gebruikt. Dit is niet van toepassing in geval van opzet, grove nalatigheid of letsel aan leven, ledemaat of gezondheid; een verandering in de bewijslast ten nadele van de klant houdt hier geen verband mee. Het recht van de klant om zich terug te trekken uit het contract blijft onverminderd van kracht.

2. Als gebeurtenissen in de zin van art. IV Nr. a) tot c) de economische betekenis of de inhoud van de levering ingrijpend wijzigen of de werking van de leverancier aanmerkelijk beïnvloeden, wordt het contract te goeder trouw aangepast. Voor zover dit niet economisch verantwoord is, heeft de leverancier het recht om zich terug te trekken uit het contract. Hetzelfde geldt als vereiste exportlicenties niet worden uitgegeven of niet kunnen worden gebruikt. Indien hij van dit herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet hij de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen nadat hij de gevolgen van de gebeurtenis heeft erkend, ook al was aanvankelijk met de koper een verlenging van de leveringstermijn overeengekomen.

XIII. Andere vorderingen tot schadevergoeding; Verjaring

1. Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, zijn vorderingen tot schadevergoeding door de koper uitgesloten, ongeacht de juridische gronden, in het bijzonder voor plichtsverzuim voortvloeiend uit de contractuele relatie en uit onrechtmatige daad.

2. Dit is niet van toepassing als het volgende van toepassing is:

a) volgens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid,

b) in geval van opzet,

c) grove nalatigheid van eigenaars, wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevenden,

d) in geval van boosaardigheid,

e) niet-naleving van een geaccepteerde garantie;

f) wegens verwijtbaar letsel aan het leven, lichaam of gezondheid of

g) voor de verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen.

De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot contractueel typische, voorzienbare schade, tenzij een van de bovengenoemde gevallen bestaat.

3. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de klant houdt geen verband met bovenstaande voorschriften.

XIV. Sancties tegen Rusland en Belarus​

Conform de van toepassing zijnde regels voor exportcontrole en de sancties tegen Rusland en Wit-Rusland geldt het hierna volgende voor alle Automation24 producten en reserve-onderdelen:

a) deze mogen noch direct, noch indirect worden aangewend voor activiteiten in verband met de ontwikkeling, het onderhoud, reparatie, gebruik of opslag van chemische, biologische of nucleaire wapens of raketten of massavernietigingswapens,​

b) deze mogen niet voor het bouwen, vervaardigen of inbouwen in uitrusting bestemd zijn, die verband houden of zouden kunnen houden met een nucleaire bestemming,​

c) deze mogen uitsluitend voor civiele doeleinden worden aangewend,​

d) deze mogen noch direct, noch indirect worden aangewend voor activiteiten in verband met de exploratie en winning van diepzee-olie, de exploratie en winning van arctische olie of schalieolieprojecten in Rusland,​

e) deze mogen niet in de regio Donetsk, Luhansk, Krim of Sebastopol worden aangewend,​

f) deze mogen noch direct, noch indirect worden geleverd aan partijen die op een sanctielijst staan, of aan instellingen in Rusland en Belarus waarin op de sanctielijst vermelde partijen direct of indirect een belang van meer dan 50 procent hebben.​

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat in de lijst vermelde goederen met voor tweeërlei gebruik helemaal niet aan Rusland en Belarus mogen worden geleverd.

XV. Jurisdictie en toepasselijk recht

1. De enige plaats van jurisdictie, als de klant een handelaar is, is de maatschappelijke zetel van de leverancier voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie. De leverancier heeft echter ook het recht om op de maatschappelijke zetel van de klant te procederen.

2. Deze Overeenkomst, inclusief de interpretatie ervan, wordt beheerst door Duits recht, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

XVI. Bindend karakter van het contract

Het contract blijft bindend, zelfs in het geval van juridische ineffectiviteit van individuele bepalingen in de andere delen ervan. Dit is niet van toepassing als het naleven van het contract een onredelijke ontbering voor een partij zou vormen.

Naar boven